Tiêu bản hiển vi

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Danh sách các tiêu bản hiển vi

1. Bộ tiêu bản hiển vi vi sinh vật & đa dạng sinh học và sinh sản thực vật” (lớp 6)

2. Bộ tiêu bản hiển vi nhiễm sắc thể & phân bào nguyên nhiễm ở thực vật, động vật” (lớp 9&10)

3. Bộ tiêu bản hiển vi nhiễm sắc thể người bình thường và bất thường” (lớp 12).

4. Bộ tiêu bản hiển vi đa dạng sinh học và tiến hóa vi sinh vật” (chuyên)

5. Bộ tiêu bản hiển vi đa dạng kiểu nhân động vật” (chuyên)

6. Bộ tiêu bản hiển vi đa dạng nhân tế bào và công thức bạch cầu người” (chuyên)

7. Bộ tiêu bản hiển vi nguyên phân ở hành ta (lớp 9&10)

8. Bộ tiêu bản hiển vi giảm phân ở hành ta

9. Bộ tiêu bản hiển vi nhiễm sắc thể ở hành ta

10. Bộ tiêu bản hiển vi thực vật

11. Bộ tiêu bản hiển vi động vật nguyên sinh

12. Bộ tiêu bản nhuộm gram vi khuẩn

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682