Chất chuẩn

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Danh mục chất chuẩn

Code

Tên chất chuẩn

1.19770.0500

Standard-solution Aluminium

1.19812.0500

Standard-solution Ammonium

1.70204.0100

Standard-solution Antimony 1000 mg/l Sb Sb2O3

1.19773.0100

Standard solution Arsenic 1000 mg/l As h3aso4

1.19774.0100

Standard-solution Barium 1000mg/l Ba Ba(NO3)2

1.19773.0500

Standard-solution Arsenic

1.19774.0500

Standard-solution Barium

1.19775.0500

Standard-solution Beryllium

1.19804.0500

Standard-solution Bismuth

1.19500.0500

Standard-solution Boron

1.19777.0500

Standard-solution Cadmium

1.19778.0500

Standard-solution Calcium

1.19778.0100

Standard-solution Calcium 1000mg/l Ca Ca(NO3)2

1.02612.0500

Standard-solution Cerium

1.19897.0500

Standard-solution Chloride

1.19779.0500

Standard-solution Chromium

1.19779.0100

Standard-solution Chromium 1000 mg/l Cr Cr(NO3)3

1.19785.0500

Standard-solution Cobalt

1.19786.0500

Standard-solution Copper (II)

1.19786.0100

Standard-solution Copper 1000mg/l Cu Cu(NO3)2

1.19814.0500

Standard-solution Fluoride

1.70216.0500

Standard-solution Gold

1.70200.0500

Standard-solution Gold

1.19781.0500

Standard-solution Iron

1.09972.0001

Standard-solution Iron 1000 mg

1.19776.0500

Standard-solution Lead

1.70223.0500

Standard-solution Lithium

1.19788.0500

Standard-solution Magnesium

1.19788.0100

Standard-solution Magnesium 1000mg/l Mg Mg(NO3)2

1.19789.0500

Standard-solution Manganese

1.19789.0100

Standard-solution Manganese 1000mg/l Mn Mn(NO3)2

1.70226.0500

Standard-solution Mercury

1.70227.0500

Standard-solution Molybdenum

1.19792.0500

Standard-solution Nickel

1.19811.0500

Standard-solution Nitrate

1.19899.0500

Standard-solution Nitrite

1.14282.0100

Standard-solution Palladium 1000 mg/l Pd Pd(NO3)2

1.14282.0500

Standard-solution Palladium

1.19898.0500

Standard-solution Phosphate

1.70219.0500

Standard-solution Platinum

1.70230.0500

Standard-solution Potassium

1.70230.0100

Standard-solution Potassium 1000mg/l K KNO3

1.19796.0500

Standard-solution Selenium

1.12310.0500

Standard-solution Silicon

1.09947.0001

Standard-solution Silicon 1000 mg

1.19797.0500

Standard-solution Silver

1.70238.0500

Standard-solution Sodium

1.19799.0100

Standard-solution Strontium 1000 mg/l Sr Sr(NO3)2

1.19799.0500

Standard-solution Strontium

1.19813.0500

Standard-solution Sulfate

1.70242.0500

Standard-solution Tin

1.70243.0500

Standard-solution Titanium

1.70244.0500

Standard-solution Tungsten

1.19805.0500

Standard-solution Tungsten (in NH4OH 0.05M)

1.70245.0500

Standard-solution Vanadium

1.19806.0500

Standard-solution Zinc

1.19806.0100

Standard-solution Zinc 1000mg/l Zn Zn(NO3)2

1.70234.0100

Standard-solution Zirconium 1000 mg/l Zr zrocl2

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682